Przejdź do treści
Michael i Enid Balint

Michael i Enid Balint

Polskie Stowarzyszenie Balintowskie (PSB), jak i inne stowarzyszenia należące do International Balint Federation (IBF), ma charakter misji „non profit”, której głównym celem jest poznanie i kształcenie międzyosobowego kontaktu emocjonalnego, kształcenie umiejętności w której wiedza psychologiczna jest ściśle powiązana z nauką i praktyką medyczną. Wraz z doskonaleniem relacji interpersonalnych wzrasta skuteczność postępowania lekarskiego, zaufanie i zadowolenie pacjenta, satysfakcja zawodowa lekarza oraz pogłębia się jego samoświadomość. Wyłania się także możliwość wsparcia emocjonalnego, tak potrzebnego lekarzom i innym pracownikom ochrony zdrowia, którzy na ogół posiadają niewielkie umiejętności dawania sobie rady z wypaleniem zawodowym i stresem, częściej cierpią z powodu zaburzeń zdrowia związanych z nimi, w związku z czym wcześniej umierają niż pracownicy innych zawodów.

Poznanie i nowoczesne kształcenie emocjonalnej komunikacji między pracownikiem ochrony zdrowia a pacjentem jest niezbędne dla pełnego wykorzystania dobrodziejstw medycyny. W wielu uczelniach program balintowski jest już stałym elementem studiów lekarskich. Chcielibyśmy, aby kształcenie emocjonalnego kontaktu z pacjentem znalazło się w programach wszystkich uczelni medycznych w Polsce, aby każdy lekarz miał szansę poznać i opanować reakcję emocjonalną oraz użyć ją dla dobra pacjenta i własnego zdrowia.

W latach 50. w Londynie pod kierunkiem Michaela Balinta rozpoczęto badanie i doskonalenia relacji między lekarzem a pacjentem, przeznaczone dla lekarzy ogólnych i pierwszego kontaktu. W Polsce w latach 80. Stefan Leder oraz Bohdan Wasilewski zainicjowali w ramach CMKP treningi balintowskie, które wkrótce wsparła dr Rita Kielhorn, przewodnicząca Niemieckiego Towarzystwa Balintowskiego, oraz dr E. Norell ( UK ) i prof. H. Speidel (RFN). Pod kierunkiem wyżej wymienionych nauczycieli wykształcona została grupa osób uprawnionych do samodzielnego prowadzenia grup Balinta według zasad przyjętych w International Balint Federation. Polskie Stowarzyszenie Balintowskie (PSB), powstało w roku 1993, a w roku 1995 uzyskało osobowość prawną. Analogiczne stowarzyszenia istnieją w innych krajach i są sfederowane w International Balint Federation (IBF). W internecie znajduje się witryna IBF pod adresem: www.balint.co.uk z połączeniami do narodowych i studenckich organizacji balintowskich w wielu krajach. Tą drogą można dotrzeć do licznych i ciekawych informacji oraz do literatury profesjonalnej częściowo dostępnej on-line.

Kształcenie relacji interpersonalnej odbywa się przez treningi w grupach składających się z 8 do 12 osób. Uczestnicy poznają wiedzę teoretyczną i uczą się praktycznie rozpoznawać ekspresję, percepcję i reakcje emocjonalne, postawy i schematy zachowań w kontaktach z pacjentem. Poznaje się znaczenia sygnałów ukrytych w komunikacji niewerbalnej, różnorodność ukrytych i jawnych potrzeb i motywacji, odmienną wartość tych samych faktów dla różnych osób. Nabywa się umiejętności sterowania swoimi emocjami, głębszego poznania własnych reakcji i motywacji. Pozwala to uzyskać zaufanie i zadowolenie pacjenta, zwiększa efektywność leczenia i zmniejsza jego koszty, prowadzi do unikania niepotrzebnych kolizji i konfliktów, stwarza dobrą opinię o postępowaniu w służbie zdrowia.

W oparciu o porozumienie zawarte w 2006 r. przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne ( Sekcję Psychoterapii, Sekcję Terapii Rodzin oraz Sekcję Psychiatrii w Medycynie ) , uznaje się prowadzone przez PSB pod nadzorem IBF szkolenie jako wyłączne uprawnienie do kwalifikowanego prowadzenia grup balintowskich.